About

กราบนมัสการ
ขอโอกาสจัดทำหนังสือธรรมะ รวบรวมเทศนาธรรมคำสอนของ
ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นสาธารณะกุศลเผยแผ่ให้แก่
สาธุชนทุกท่านที่ได้อ่านและสนใจนำเทศนาธรรมคำสอนไปปฏิบัติ
จนเกิดปัญญา มรรคผล นิพพานในที่สุด
photo-2
เพลิน เพชรเกื้อ และ ภาคิน อดิจรไชย
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙